Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

13 Авг 2015
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25 ОКТОМВРИ 2015
13 Август 2015
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25 ОКТОМВРИ 2015
Относно: Населените места на територията на Община Камено, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

Обявления и съобщения

02 Септември 2015
Уведомление
Уведомление съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: за Парцеларен план за обект: "Оптчна кабелна линия от село Братово и кв. Долно езерово, община Бургас до село Полски извор, община Камено
02 Сеп 2015
Уведомление
02 Септември 2015
Уведомление
Уведомление съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на кабелна линия 20кV от СРС № 16 на отклонение за ТП "П/С ДНС от ВЛ 20кV "Кръстина" до нов БКТП в имот 000287, местност "Таушан кайряк", с. Трояново, община Камено"
01 Сеп 2015
Съобщение
01 Септември 2015
Съобщение
На основание § 4, ал.4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, Общинска администрация Камено уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповеди № РД-18-38/27.07.15г. и № РД-18-39/27.07.15г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър обнародвани в „Държавен вестник”, бр.65 от 25.08.2015г., са одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за землищата на с.Константиново и с.Черни връх и влизат в сила на 25.09.2015г.
31 Авг 2015
Уведомление
31 Август 2015
Уведомление
Уведомление съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция и тир паркинг с 10 парко места в ПИ № 011005 в землището на село Крътина"