Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Oбществено обсъждане

#slideshow-3327

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА КРЕМАЦИИ И УРНОПОЛАГАНЕ В ПИ № 007108, МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АРАС“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: Изграждане на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас“, гр. Камено, община Камено.

Срещата ще се проведе на 28.01.2020 г. от 9.00 часа в Административната сграда на Община Камено, ул. „Освобождение“ № 101.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено, както и в РИОСВ-Бургас – гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, в офиса на фирма „Ворик Груп“ ЕООД – гр. Бургас, ул. „Васил Левски“, № 40, ет. 6 и на интернет страниците на възложителя: http://www.crematory.bg.

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят в Община Камено, РИОСВ-Бургас и в офиса на възложителя, както и на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Община Камено: Богомила Куцарова – еколог, тел.: +359 5515 2059; е-mail: obshtina@kameno.bg, от страна на възложителя: Кристиян Киров, тел.: +359 888 053 530, е-mail: k.kirov@vorikgroup.bg.