Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Покана за за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Камено

#slideshow-3717

ПОКАНА

 

за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Камено

 

Кметът на Община Камено Жельо Вардунски, на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено, кани неприсъствено жителите на община Камено, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и всички заинтересовани лица на

Публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 г.

Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г., да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@kameno.bg или kpetrov@kameno.bg , както и в деловодството на Община Камено, най-късно до 16.00 часа на 07.01.2021 година.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Камено за 2021г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.


Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да сте съпричастни.


За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Проект на Бюджет 20201 г.

Представеният проект на Бюджет 2021г. е проект и не е равнен, поради липса на преходните остатъци към 31.12.2020 година.

 

Проект на Бюджет 2021 г.

 


 

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ/П/

Кмет на Община Камено