Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3952

№54-00-134/02.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

 

Със Заповед №РД-09-1166/02.12.2021г. на Кмета на Община Камено, с която  на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.1,2  от ЗУТ   е разрешено изработването на проекти:

1.Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор  73388.71.44 –стопански двор по КККР на землището на с. Тръстиково, с който се предлага  урегулиране на имота, указване начин на застрояване и отреждане на имота „за безвредни производствени и складови дейности“ при градоустройствени показатели Пл.макс.-80%, Кинт.-2.0, Нмакс.-10м /2ет./, Озел.-20%.

2.Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова улица   като продължение на уличната мрежа в населеното място от съществуваща  о.т.87 и преминаваща по част от ПИ с идентификатор 73388.72.59 по КККР на землището на с.Тръстиково- Общинска публична собственост.

 

Дирекция УТЕСТК
при Община  Камено