Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3957

№08-00-201/08.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №24-14/18.11.2021г. иа Общински съвет Камено:

   На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №24-00-201/02.11.2021г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено  разрешава на Община Камено да  разработи  проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация/ПУП – ПР/  на улично пространство между о.т. 81, о.т.72 , о.т.70 и о.т.69 по плана на с.Полски извор, Община Камено, с цел обособяване на два нови УПИ–УПИ XXIX с отреждане „за трафопост“ и УПИ XXX с отреждане „за озеленяване“ в кв.33 по плана на с.Полски извор.

Дирекция УТЕСТК

при Община  Камено

 

 

 

№94-00-2770/08.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №24-13/18.11.2021г. иа Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.1  от ЗУТ и протокол-решение №11/26.10.2021г.  по т.4 от дневния ред на ОЕСУТ, Общински съвет Камено , одобрява представеното задание и разрешава на заявителите да изразработят  проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.43 по КККР на с. Константиново, местност „Червената шума“, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за вилно  строителство“, във връзка с реализиране на инвестиционни намерения.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община  Камено

 

 

№94-00-2117/08.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №24-10/18.11.2021г. иа Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.1  от ЗУТ и протокол-решение №11/26.10.2021г. по т.7 на ОЕСУТ, Общински съвет Камено, одобрява представеното задание и разрешава на заявителя да разработи  проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.507 по КККР на с.Черни връх,местност „Край село“ с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за жилищно  строителство“, във връзка с реализиране на инвестиционни намерения.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община  Камено

 

 

№08-00-202/08.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №24-9/18.11.2021г. иа Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1 от ЗУТ  и становище №08-00-201/02.11.2021г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено  разрешава на Община Камено да  разработи  проект на  Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/  ПИ с идентификатор 35883.105.714 по КККР на землището на гр.Камено, местност „Извън регулация“ с цел урегулиране в нов УПИ с отреждане „ за парк, открити площадки за спорт, игра, сцена и паркинг“ с градоустройствени показатели“- плътност макс. 40%, К интензивност-1.0, Нмакс-10м/2ет./, Озел. мин. -50%.  и устройствена зона Жм-малко етажно застрояване и смяна на предназначението на земята.

Дирекция УТЕСТК

при Община  Камено

 

 

№94-00-2779/08.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №24-11/18.11.2021г. иа Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.1  от ЗУТ и протокол-решение №11/26.10.2021г. по т.2 на ОЕСУТ, Общински съвет Камено, Одобрява представеното задание и разрешава на заявителите да разработят  проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентинтификатори 43623.3.17 и 43623.3.18 по КККР на землището на с.Ливада,  местност “До село“, с който се урегулират и се обособява нов УПИ I17,18  с отреждане за жилищно  строителство“, при параметри на застрояване за устройствена зона – „Жм”, а именно: плътност на застрояване –макс. 60%, интензивност на застрояване макс. 1.2, макс. етажност до 3  етажа с макс. височина до 10.00м, озеленяване мин.  40%.

,

 

Дирекция УТЕСТК

при Община  Камено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№54-00-66/08.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено съобщава:

- С Решение №24-12/18.11.2021г. иа Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.2  от ЗУТ и протокол-решение №11/26.10.2021г. по т.6 на ОЕСУТ, Общински съвет Камено, ОДОБРЯВА представените  задания и предварителни проекти и РАЗРЕШАВА изработването на проекти  на:

1.Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.57.32 по КККР на землището на гр.Камено, местност „Кавак дере“ с цел  обособяване на нов урегулиран поземлен имот с отрежадане „за  преработка на селскостопанска продукция, свързана с гъбопроизводство – площадка за получаване на компост, преработка на използвания компост и ремонт на селскостопанска техника“ с градоустройствени показатели: Пл. макс 80%, Кинт макс. = 2,5, Н /етажност/ макс – 3ет.,≤10.00м, Озел. Мин 20% в устройствена зона Пп-предимно производствена.

2. Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова  улица, преминаваща по част от ПИ с идентификатор 35883.57.21  по КККР на землището на гр.Камено-/вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/  

3. ИЗРАЗЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за промяна на предназначението на част ПИ с идентификатор 35883.57.21  по КККР на землището на гр.Камено -общинска собственост.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община  Камено