Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4360

 

Изх.№08-00-163/23.05.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 ДО             

Собствениците и носители на вещни права на ПИ 46, ПИ 45, ПИ 44, ПИ 43, ПИ 42, ПИ 41 и ПИ 40 по неодобрения кадастрален план на Зоната за земеделско ползване на с.Полски извор, частично попадащи в ПИ с идентификатор 57337.110.92 по КККР на с.Полски извор, община Камено

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-313/16.05.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /Изменение на ПУП-ПР/ на УПИ І, кв.8 по плана на с.Полски извор, община Камено, с цел промяна отреждането на имота от „за парк“ в „за жилищно строителство“, разделяне на кв.8 и образуване на четири нови УПИ в кв.8 и нов кв.8а.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта пред Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено