Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО-> Формуляр
 
Правно основание: Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.
 
Необходими документи:
  1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
  2. Молба по образец на Министерство на правосъдието.
  3. Препис от акта за раждане или дубликат от български или чуждестранен орган.
  4. Актуална снимка- паспортен формат 2 бр.
  5. Платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието.
  6. Документ за идентичност на имената /при необходимост/
  7. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
  8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
  9. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова.
Важно:  Молбата трябва да бъде написана на български език. Когато лицето е починала, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице. Когато лицето не е навършило 14 години или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му. Лице от 14-до 18-годишна възраст или под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се подписва от двамата родители или попечителя.

Представените документи, произхождащи от чужди държави, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език,заверени от МнВР или консулските и дипломатическите представителства на Република България в чужбина.

 Срок за изпълнение: до 30 дни
Такса: 20,00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице - главен специалист „ГРАО