Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА - ВИЗА/СЛЕД ИЗДАДЕНА СКИЦА/ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ--> Формуляр

Правно основание: чл. 140 от ЗУТ

Необходими документи:

 

• Заявление по образец;

• Копия от документите за собственост на имота /оригинал за сверяване/;

• Декларация за съгласие от съседа;

• Пълномощно /в случай, че скицата се иска от друго лице/; 

• Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 80.00 лв.;

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място