Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ--> Формуляр
 
Правно основание: чл. 148 от ЗУТ
 
 Необходими документи:
  • Фактура за платена такса;
  • Заявление по образец;
  • Скица с виза за проектиране;
  • Констативен акт за наличие на дървесна растителност в имота;
  • Договор в нотариална форма със съсобственици /при необходимост /
  • Одобрен технически или работен инвестиционен проект;
  • Решение или оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ от РИОСВ.
  •  Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: 100,00 лв.;

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място