Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РС, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РС, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА--> Формуляр
 
Правно основание: чл. 153 ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ
 
Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление по образец;

• Копия от документите за собственост на имота /оригинал за сверяване/;

• Оригинал на разрешение за строеж;

• Пълномощно /в случай, че скицата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение: 7 дни;

Такса: 50.00 лв.

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място