Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Инфраструктура

О  бщина Камено се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно - териториалните граници на Бургаска област, Югозиточен район за планиране. Общината включва в своите граници 13 населени места, от които 1 град - административният център гр. Камено, и 12 села - Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх и Свобода. Общинският център е разположен на 24 км северозападно от областния център Бургас. Община Камено е с площ от 354,9 км.2, което представлява 4,58% от територията на Област Бургас.

 

Газификация

С Решение на Общински съвет Камено от 05.12.2002 г. е учредена Общинска фирма „Камено-газ”ЕООД с единствената задача да газифицира гр.Камено и с.Свобода.

В началото на 2003 г., бе завършено проектирането на газопреносната и газоразпределителната мрежа, а малко по-късно започна и изграждането на обект: „Газификация на гр.Камено и с.Свобода - І етап”, включващ 4200м. преносен газопровод, АГРС с капацитет 13 500 н.м.куб. и 27 000 м. разпределителни газопроводи. Етапа бе завършен през месец август 2004 г., а от 11.10.2004 г. ”Камено-газ” ЕООД бе обявен за лецензиант за дейностите „Обществено снабдяване” и „Разпределение на природен газ” за територията на Община Камено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР). 

Към началото на 2010 г.”Камено-газ” е изградило 27 000 м газопроводи и е в състояние да достигне до всеки един имот в рамките на гр.Камено и с.Свобода. Присъединени са всички Общински сгради и не малко битови потребители. Газифицирани са и всички работещи промишлени обекти. 
Брой потребители по групи: 
- Битови - 126; 
- Стопански - 34, от които 13 общински сгради.