Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ--> Формуляр

 

Правно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6 във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1и чл. 9б
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Искане /по образец/
  • Квитанция за платена такса
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
 
Такса: 5,00 лв.
 
Срок на изпълнение – В деня на заявяване