Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 15 И ЧЛ. 17 ОТ ЗУТ

Продажба на общински терени по реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ
Правно основание: чл.15 или 17 от ЗУТ след решение на ОбС
Необходими документи: Заявление по чл.15 или чл.17 от ЗУТ и документ за собственост
Срок за изпълнение: 1 месец след провеждане на тръжната процедура
Такса: 5.00 лева
Място: Център за услуги и информация на гражданите - І  работно място