Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗКУПУВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ВЪРХУ ЗЕМЯ С УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж  
Правно основание: чл.35, ал.3 от ЗОС след решение на ОбС
Необходими документи: заявление по образец и копие от договора за отстъпено право на строеж
Срок за изпълнение: 1 месец след решението на ОбС
Такса: 5.00 лева
Място за подаване на документи: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място