Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Учредяване право на пристрояване върху имот - общинска собственост
Правно основание: чл.38, ал.2 от ЗОС след решение на ОбС
Необходими документи: заявление, документ за собственост, архитектурен проект
Срок за изпълнение: 1 месец след решението на ОбС
Такса: 5.00 лева
Място: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място