Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост
Правно основание: чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.13, ал.2 и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ след решение на ОбС
Необходими документи: заявление свободен текст
Срок за изпълнение: 1 месец след решение на ОбС
Място за подаване на документите: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място