Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Бюджет - План и отчет

 

2024 г.

 

Решение на Общински съвет Камено за приемане на Бюджет 2024 г. съгласно чл.97 от ЗПФ

Бюджет-План-2024

публикувано на 09.02.2024 г.

 

 

2023 г.

 

Проект на докладна относно одобряване на План-сметка за дейност 623 -Чистота 2024 г.  Проект на план-сметка дейност Чистота за 2024г.

публикувано на 15.11.2023 г.

 

Решение на Общински съвет Камено за приемане на Бюджет 2023 г. съгласно чл.97 от ЗПФ

Бюджет-План-2023

публикувано на 21.09.2023 г.

 

Решение на общински съвет за приемане на отчета на Бюджет 2022 г.

публикувано на 03.05.2023 г.

 

2022 г.

 

 

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на отчет за Бюджет 2022 г.

публикувано на 18.10.2023 г.

 

Проект на докладна относно одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота 2023 г.  Проект на план-сметка дейност Чистота за 2023г.

публикувано на 02.11.2022 г.

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  за постъпили предложения и становища по проекта на Докладна записка за одобряване на План-сметка за Дейност 623 - Чистота за 2023г.

публикувано на 13.12.2022 г.

 

Решение на Общински съвет Камено за приемане на Бюджет 2022 г. съгласно чл.97 от ЗПФ

Бюджет-План-2022

публикувано на 08.04.2022 г.

 

Проект на докладна относно одобряване на План-сметка за дейност 623 – Чистота за 2022г.

публикувано на 15.11.2021 г.


2021 г.

 

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на отчет за Бюджет 2021 г.

 

Решение на общински съвет за приемане на отчета на Бюджет 2021 г.

публикувано на 08.04.2022 г.

 

Капиталови разходи към 31.12.2021г. 

 

Решение на Общински съвет Камено за приемане на Бюджет 2021 съгласно чл.97 от ЗПФ

Бюджет-План-2021 г.

публикувано на 02.02.2021 г.

 


2020 г.

 

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на отчет за Бюджет 2020 г.

Решение на общински съвет за приемане на отчета на Бюджет 2020 г.

публикувано на 10.06.2021 г.

Докладна записка за приемане на отчета на Бюджет 2020 г.

Решение на Общински съвет Камено за приемане на Бюджет 2020 съгласно чл.97 от ЗПФ

Бюджет- план -2020 г.

публикувано на 23.01.2020 г.

Проект на докладна относно одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота 2020 г.

Проект на план-сметка дейност Чистота за 2020г.

 


2019 г.


Решение на Общински съвет за приемане на отчета на Бюджет 2019 г.


Докладна записка за приемане на Oтчета на Бюджета 2019 г.


Одитен доклад на Сметна палата за заверка на отчет за Бюджет 2019г.


Касов отчет към 31.12.2019 г. и Баланс 2019 г.


Капиталова програма - план - 2019 г.


Решение на Общински съвет Камено за преимане на Бюджет 2019 съгласно чл.97 от ЗПФ


Бюджет - план - 2019 г.


2018г.

Решение на Об.Съвет за приемане на отчета на Бюджет 2018г.

 


Докладна записка за приемане на Отчета на Бюджет 2018г.


Одитен доклад на Сметна палата за заверка на отчет за Бюджет 2018 


Касов отчет към 31.12.2018 г. и Баланс 31.12.2018 


Решение на Общински съвет Камено за приемане на Бюджет 2018 съгласно чл.97 от ЗПФ


Бюджет - план - 2018 г.


2017 г.

Касов отчет на бюджет 2017 г.


РАЗШИФРОВКА НА ТРАНСФЕРНИ ОПЕРАЦИИ И СУБСИДИИ /2017 г.


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ/ 2017 г.


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА/2017 г.


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ/  2017 г.


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА/  2017


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП/   2017 г.

 


 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС/   2017 г.


Баланс /Годишен 2017 г.


Капиталова програма - план - 2017 г


Решение на Общински съвет за приемане на Бюджет 2017 съгласно чл.97 от ЗПФ


2016 г.

Касов отчет на Бюджет 2016 г.


Баланс 2016 г.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС 


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС-РА


Поименен списък на капиталовите разходи-актуализация на финансирани със собствени бюджетни средства на Община Камено за 2016г.


Докладна записка към  приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2016 г. към 30 юни 2016 , Строителна програма към 30 юни 2016 г., извънбюджетни сметки и фондове и Актуализация на БЮДЖЕТ 2016 г. и Строителна програма 2016 г. на ОБЩИНА КАМЕНО


 Справка за отчет на касово изпълнение на Бюджет 2016 към 30 юни 2016г и актуализация 


Отчет за актуализация на строителна програма по бюджет 2016 към месец юни 2016 

Решение на Общински съвет за приемане на Бюджет 2016

Поименен списък за капиталовите разходи финансирани със средства от целевата субсидия и със собствени средства на община Камено за 2016 г. /Приложение №14, № 15/

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА - Проект на бюджет на община Камено за  2016 година

Строителна програма 2016 

Справка за БЮДЖЕТ 2015 г. и ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2016


2015г.

Касов отчет на Бюджет 2015

Одитен доклад - Бюджет 2015г.


 

 Решение на Общински съвет за приемане на Бюджет 2015

Справка за бюджет 2014, отчет за изпълнение към 31.12.2014 г. и Бюджет 2015 /Приложение № 1А/

Справка за бюджет 2014, отчет за изпълнение към 31.12.2014 г. и Бюджет 2015 /Приложение №2А/

Справка за бюджет 2014, отчет за изпълнение към 31.12.2014 г. и Бюджет 2015 /Приложение № 3А/

Справка за бюджет 2014, отчет за изпълнение към 31.12.2014 г. и Бюджет 2015 /Приложение № 4А/

Строителна програма 2015 /Приложение № 5/

Поименен списък за капиталовите разходи финансирани със средства от целевата субсидия и със собствени средства на община Камено за 2015 г. /Приложение №14, № 15/Справка за бюджет 2014, отчет за изпълнение към 31.12.2014 г. и Проектобюджет 2015 /Приложение № 1А, №2А, №3А, №4А/

Строителна програма 2015 /Приложение № 5/

Поименен списък за капиталовите разходи финансирани със средства от целевата субсидия  и със собствени средства на община Камено за 2015 г. /Приложение №14, № 15/

Докладна записка за приемане Бюджета на община Камено за 2015 г.Одитен доклад

Одитно становище


 

Справка за бюджет 2013 и отчет за изпълнение към 31.12.2013 г. /Приложение № 1, №2, №3, №4/

Справка за размера на приходите и разходите на ИБСФ за 2013 г.

Строителна програма 2013 г.

 Решение на Общински съвет за приемане на Бюджет 2014


Бюджет 2014


Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2013  /Приложение № 3/


Строителна програма /Приложение № 5/


Максимален размер на общинския дълг за 2014 г.  /Приложение № 6/


Справка за разпределение на субсидията за 2014 г. по читалища  /Приложение № 7/


Разчет на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 5%, съгласно чл. 55 ал. 1 от Закона за ДБ 2014 г. /Приложение № 12/


Поименен списък за капиталовите разходи финансирани със средства от целевата субсидия на община Камено за 2014 г. /Приложение № 14/


Поименен списък за капиталовите разходи финансирани със собствени бюджетни средства на община Камено за 2014 г. /Приложение № 15/


Справка за извършване на корекции в капиталовите разходи, финансирани със средства от "ИБФ и ИБС" на община Камено за 2014 г. /Приложение № 16/