Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Образование

           

 

2023 г.

                                                                                                                                                         

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -II тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -II тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -I тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -І тримесечие

 

2022 г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -IV тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -IV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -III тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІII тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІII тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -III тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -II тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -II тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -I тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -І тримесечие

 

2021 г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -IV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА –ІV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -III тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІII тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІII тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА –ІII тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -II тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА –ІI тримесечие


ЗАПОВЕД РД-09-97/26.02.2015 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2015 Г.

 


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -I тримесечие


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -І тримесечие


ЗАПОВЕД РД-09-86/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2014 Г.


 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -І тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -І тримесечие

 


 


 


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -ІІ тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІІ тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІІ тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -ІІ тримесечие
 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -ІІIтримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІІI тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІIІ тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -ІIІ тримесечие
 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД КАМЕНО -ІVтримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - СЕЛО РУСОКАСТРО -ІV тримесечие


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - СЕЛО ТРОЯНОВО -ІV тримесечие


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА НУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЕЛО КРЪСТИНА -ІV тримесечие

 

  

ДЕЙНОСТ "ПРОСВЕТА"

 

Стоянка Желева - Началник Дейност "Просвета”
тел.: 0897049694

E-mail: prosveta@kameno.bg

 

Дейността на отдел "Просвета" в системата на средното образование се провежда в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е съобразена с образователната политика на Община Камено.
Образователната политика на Общината отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, така и перспективите за бъдещото му развитие.
На територията на общината функционират 5  детски градини  и 4 училища, от които 1 средно  с открита професионална паралелка, 2 основни и 1 начално. В тях се провежда обучение, съответстващо на съвременните държавни образователни изисквания, формират се личности с добра интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

 


 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН)
Искра Петрова - секретар на МКБППМН
тел. 05515 3079; 0897 099 846
E-mail: mkbppmn_kameno08@abv.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. В състава на комисията са включени 8 члена представители на общинската администрация, педагози, психолог, юристи. Председател на комисията е заместник кмета. Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от тричленно Оперативно бюро. През годината се провеждат 4 заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.

МКБППМН осъществява и координира социално-педагогическата дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Към МКБППМН функционира консултативен кабинет, в който работи екип от специалисти- обществени възпитатели. Дейността на кабинета се организира и действа, съгласно глава VІІІ от ЗБППМН, Статута на консултативния кабинет и Етичния кодекс на работещите с деца. За община Камено са определени 10 обществени възпитатели, които ежемесечно представят отчети за извършената от тях корекционно-възпитателна работа с определените за възпитателен надзор деца и участието си в превантивните мероприятия. Кабинетът работи по годишен план, който включва организационни, социално-превантивни, корекционно-възпитателни, квалификационни мероприятия. Обществените възпитатели заедно с децата се включват активно в мероприятия организирани от МКБППМН и УКБППМН, Правят предложения пред Дирекция "Социална закрила" за оказване на социална помощ за родители.