Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Докладни записки Мандат 2011-2015

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 17. 09. 2015 Г.

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с вх.№54-00-114/25.08.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ във връзка с обект: „Разширение на добивните работи в концесионната площ на находище „Новоселци ІІІ” за добив на строителни материали- кариерен пясък” в ПИ 026003, по КВС на землище с.Константиново, Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и заданието, съгласно чл.125 от ЗУТ.

2

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Заявление от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД КЕЦ Карнобат с вх.№69-00-275/14.08.2015г. във връзка с изграждане на обект „Кабелна линия 20 kV от СРС №16 на отклонението на ТП”П/С ДНС” от ВЛ 20 kV „Кръстина” до нов БКТП в имот ПИ 000287, м.”Таушан кайряк” с.Трояново, Община Камено.

3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Заявление за разрешаване изработването на проекти за „ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 010095 и ПИ 010036 в местността „Край село”, землище с.Черни връх” във връзка със смяна статута на земята и строеж на „Складова база за промишлени нехранителни стоки и насипни строителни материали и административно-битови сгради”.

4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Заявление от Павлина Кирова Кирова с вх.№94-00-2157/25.08.2015г. с искане за Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо строителство в имот ПИ 010163, м”Край село”, землище с.Константиново, Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост и скица.

5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Заявления за разрешаване изработването на проект за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 40, ПИ 41, ПИ 35, ПИ 424 и ПИ 425 в ЗЗП, землище на с.Черни връх, Община Камено, във връзка със смяна статута на земята и строеж на „Жилищни сгради”.

6

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Заявления за разрешаване изработването на проекти за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 050021 в местността „СВЕТИ ГЕОРГИ” и ПУП-План за застрояване на ПИ 081042 в местността „ПРИ СЕЛО” и ПИ 056020 в местността „КАБАТА” в землището на с.Черни връх, Община Камено, във връзка със смяна статута на земята и строеж на „Жилищни сгради” и „Обекти за КОО”.

7 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Одобряване на служебно изготвен проект за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 107027, ПИ 107030, ПИ 170035 и ПИ 107039 в стопански двор, местност „Малък камък”, землище с.Русокастро, общ.Камено.

8

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Заявление за одобряване на проект на ПУП-ПП за обект „Трасе на канализация за обект” Бензиностанция, газ станция, тир паркинг, ресторант и административна сграда в имот 012123”, землище на с.Кръстина, от „АВТОТРЕЙД-2009” ООД. 

9

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Заявление от “Смайли моп” ООД, чрез управителя Христо Монев с искане за процедиране и одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1327, кв.107б по плана на гр.Камено.

10

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №000207 в землището на с.Полски извор, Община Камено.

11

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2015-2016 година.

12

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Разрешение за предоставяне на имотите „полски пътища”, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите в землищата на Община Камено.

13

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Предложение за дарение на недвижим имот, представляващ дворно място с площ 802 /осемстотин и два/ кв.м..Съставляващо УПИ ХVІІІ-391/осемнадесети пл.номер триста деветдесет и първи/, кв.№43 /четиридесет и трети/ по плана на с.Трояново, община Камено, собственост на Вярка Ангелова Маринова.

14

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на община Камено

Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2015/2016 година.

15

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности.

16 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Кандидатстване  на Община Камено с проектно предложение към Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

17 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Бракуване на 2 бр.мотоциклети ЧЗ-350 с рег.№ А 13-99 В и инв.№ 60127.

18 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община” и „кмет на кметство” във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

19 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Отпускане на финансова помощ на лицето Йордан Тодоров Карагеоргиев
20 Питания  

 


 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 30. 07. 2015 Г.

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на Община Камено

Получаване на предварително съгласие за преминаване на трасе на нови оптични кабелни линии „ТШ3 – І-93-08/ТШ3” и „0807-0801/ТШ3 – 081” на Министерството на отбраната през имоти общинска собственост.

2

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на Община Камено

Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на самостоятелни ПУП-Парцеларен план за път и пътна връзка, ЕЛ и ВиК проводи, захранващи поземлени имоти №076021 и №076022 в м.”Дебелата кория” в землището на с.Черни връх, общ.Камено.

3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Заявление за одобряване на проект за „Частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ І356 , ІІ356, ХVІІІ355,356, ХVІІ355, и ІІІобщ. в квартал 39 и УПИ Іобщ., ІІобщ.и ІV371 в квартал 38 и улица от о.т. 13 до о.т.32 по плана на село Русокастро, общ.Камено”, на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2015-2016 година.

5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Предоставяне чрез търг на свободните общински площи – изоставени ниви и други терени, годни за паша на селскостопански животни на територията на Община Камено за индивидуално ползване от животновъди, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

6

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №028013 в землището на с.Ливада, Община Камено.

7 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от наследници на Костадин Илиев Парушев за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
8

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Постъпило заявление от Валерий Иванович Велчев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено. 

9

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.

10

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Желязово, общ.Камено, обл.Бургас.

11

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Камено с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Операция BG05M9OP001-1.002 „Активни”.
12

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Дофинансиране на паралелки под минималния брой ученици за учебната 2015/2016 г.

13

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Отпускане на финансова помощ на лицето Елена Матева Банкова.

14

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Приемане на Концепция за пространствено развитие на Община Камено за периода 2015 – 2025 година.  

Концепция за пространствено развитие на Община Камено за периода 2015-2025 година

15

Докладна записка от инж. Стефан Бонев – Кмет на Община Камено

Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2015г. към 30 юни 2015г., Строителна програма към 30 юни 2015г., извънбюджетни сметки и фондове и Актуализация на БЮДЖЕТ 2015г. и Строителна програма 2015г. на ОБЩИНА КАМЕНО.

16 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на Община Камено Определяне на финансова помощ за празника на с. Свобода
17 Питания  

 

 

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 25. 06. 2015 Г.

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на Община Камено

Отчет за изпълнение плана за действие на Община Камено за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (2014-2020г.) за периода до юли 2015г.
2

Докладна записка от Станимир Сотиров - за началник РУП Камено

Отчет за ефективността на системата за видеонаблюдение в гр. Камено
3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Кандидатстване на Община Камено по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Закупуване на перално оборудване (центрофуга и каландър) и основен ремонт на сграден фонд в ДВУИ с. Русокастро

5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Определяне на наемна и арендна цена за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи

6 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от ЕТ "Чифлишки-ПД-Петър Петров" за отдаване под наем на общински имот
7 Питания  

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 28. 05. 2015 Г.

 

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от Стойка Драганова - Председател на Общински съвет - Камено

Удостояване на проф. Добри Димитров със званието „Почетен гражданин на Община Камено”
2

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Приемане на Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Камено за периода 2007-2013 година
3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Предложение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

Наредбата може да бъде разгледана тук

4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено за периода 2015-2020г.

Програмата може да бъде разгледана тук

5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Приемане на Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Камено за периода 2015-2017 г. 

 

Програмата може да бъде разгледана тук 

6 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Продължаване престоя на 6 и 7 годишните деца от подготвителните групи в ЦДГ през летния период
7 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне общинска субсидия на църковен храм „Рождество на Пресвета Богородица” с.Русокастро
8 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне на общинска субсидия на СОУ „Христо Ботев” гр.Камено
9 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Допълнение на структурата на Община Камено
10 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2014-2015 година
11 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от наследници на Злати Момчев Момчев за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
12 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от Георги Михайлов Вардев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
13 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от Елена Стоянова Фотева за закупуване на общински имот-частна общинска собственост
14 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас
15 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Заявление от Георги Йорданов Димитров с вх.№94-00-1082/05.05.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо изграждане на обект: „Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газ станция, тир паркинг, ресторант и мотел” в ПИ 0110051 м.”Йовчови салкъми” по КВС на землище с.Кръстина, Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост и скици
16 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Отпускане на временен заем на "Камено - Газ" ЕООД - гр. Камено
17   Питания

  

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 30. 04. 2015 Г.

 

 

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2016 година
2

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Приемане на отчет за събираемостта на местни данъци и такси на територията на гр.Камено за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014 г.
3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

  Отпускане финансова помощ на лицето Димо Иванов Иванов

4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Стартиране на процедура по разкриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр.Камено
5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Приемане Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос и приемане Общинска програма за закрила на детето на Община Камено за 2015 г .
6 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 Определяне на наемна цена на свободните общински пасища, мери и ливади, годни за паша за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2014-2015 година.

7 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено  Постъпило заявление от Румяна Атанасова Сотирова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
8 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от ПК „Съединение” гр.Камено за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
9 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от Петър Иванов Иванов за закупуване на общински имот
10 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас
11 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ относно поземлен имот №015010 – частна общинска собственост и ПУП-парцеларен план за пътна връзка на проектен имот, отреден „за бензиностанция” с път ІІІ-539 Айтос-Средец
12 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Приемане на отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2014, Извънбюджетните сметки и фондове и Строителната програма към 31.12.2014г. на ОБЩИНА КАМЕНО
13 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-план за застрояване на поземлен имот №044038 в м.”Лозята” в землището на с.Ливада, общ.Камено и ПУП-парцеларен план за уличен водопровод, обслужващ въпросния имот
14 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП във връзка с обект: „Канализация за бензиностанция, газстанция, тир паркинг, ресторант и административна част”, между ПИ 012123 по КВС с.Кръстина
15 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от Пенчо Ников Ников до Кмета на Общината, за разрешение за изработване на ПУП за ПИ 065021 и ПИ 065069, в стопански двор – овчарник, с.Трояново, м.”Калдаръм” съгласно КВС на з-ще с.Трояново
16 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Постъпило заявление от „Диана-98” ЕООД за отдаване под наем на общински имот
17   Питания
 


 

 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 26. 03. 2015 Г.

 

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1   Питания
2

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено
3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите п отпадъците, формирани на територията на Община Камено

 

4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено  Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2014 година
5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено  Приемане на Общински план за младежта за 2015 г.
6 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 

Кандидатстване на Община Камено по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база” в Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Русокастро 

7 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
8 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади, годни за паша за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2014 – 2015 година

9 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Разрешение за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища на ползвателите на съответните масиви 

10 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Предоставяне под наем на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Русокастро, Община Камено за отглеждане на пчелни семейства
11 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост

12 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 

Искане от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за даване на право на изграждане на нивелачен репер на общинско място, във връзка с контролиране на нивото на дигите в язовир „Мандра”  

13 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Заявление за започване на процедура по замяна на част от общински полски път №000112 с УПИ ІІІ-7, в местността „Андончов гроб”, землище с.Черни връх, общ.Камено
14 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 Заявление №94-00-390/25.02.2015г. от Стоян Димитров Маринов до Кмета на Общината, за разрешение за изработване на ПУП за ПИ 039021, в стопански двор-овчарник, с.Русокастро

15 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 

 Мотивирано искане от Петко Тодоров Зафиров, Янка Петрова Зафирова и Ахмед Селим Мехмед за допускане изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ 107023, ПИ 107030, ПИ 107031, ПИ 107032 и за част от ПИ 107027 в местността „Малък камък”- стопански двор в землището на с.Русокастро, общ.Камено 

16 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне възнаграждението на Управителя на Общинска фирма „Камено-газ” ЕООД
17 Докладна записка от инж. Петър Джумерски - Управител на "Камено-газ" ЕООД

 Отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за 2014 г.   

18 Докладна записка от Стойка Драганова - Председател на Общински съвет - Камено Предложение за промени в състава на Постоянните комисии на Общински съвет - Камено
19 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Отпускане на финансова помощ

 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  НА 19. 02. 2015 Г.

 

№ по ред дневен ред

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2015 година
2 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2015 година
3 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне размера на средствата за работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2015 година.
4 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено  Определяне размера на средствата за работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2015 година
5 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено Определяне представителните разходи на Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2015 година
6 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено

 Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2015 година.

7 Докладна записка от инж. Стефан Бонев - Кмет на община Камено  Утвърждаване Календара на основните културни мероприятия на Община Камено за 2015 година.