Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Комплексни административни услуги

 КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Камено.

Община Камено извършва комплексно административно обслужване, когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или повече административни структури. Гражданинът подава заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване в Общинска администрация Камено. Образец на Заявлението - можете да изтеглите от тук.

 


 НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Камено, находяща се на ул. ”Освобождение” №101. На интернет страницата на общината на адрес: www.kameno.bg  са публикувани всички заявления/искания,които може да изтеглите и попълните предварително.

 

Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 8120 гр. Камено ул.”Освобождение” №101;

 

По електронна поща: obshtina@kameno.bg;

 


НАЧИНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ОТ ЗАЯВЕНАТА ОТ ВАС УСЛУГА:

На гише в Центъра за услуги и информация на граждани;

 

Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 


  НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

На гише № 5 - КАСА "Такси и услуги" в Центъра за услуги и информация на гражданите;

 

С банков превод - по сметката и вид плащане посочени по-долу; В платежното си нареждане е необходимо да изпишите и шифъра на вида плащане и наименованието на услугата;

ОБЩИНА КАМЕНО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC /код/   BPBIBGSF
IBAN    BG46BPBI793784KA226298
Код Вид плащане Наименование
44 80 01 Такси за технически услуги
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 90 Други общински такси


№ по ред Вид на комплексната административна услуга Заявление Стандарт за услугата
Комплексни административни услуги по гражданско състояние и актосъставяне
1 Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

 

Стандарт
2 Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече регистриран настоящ адрес

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
3 Издаване на удостоверение за постоянен адрес  при вече регистриран постоянен адрес

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
4 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК/

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
Комплексни административни услуги по управление на собственосттта
1

Установяване на жилищни нужди – картотектиране и издаване на удостоверение

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
2

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
3

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
4

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
Комплексни административно - технически услуги "Устройство на територията"
1 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
2

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
Комплексни административни услуги "Месни данъци и такси"
1

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
2

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
3

Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
4

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт
5

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Заявление за КАУ

Заявление за заявяване на услугата

Стандарт