Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС --> Формуляр

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 2
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост/ Договор за ползване на имота за жилищни нужди/ Декларация по чл.92, ал.3 или Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на името за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес/ Настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни или общински жилища/ Договор за предоставяне на социални услуги/ Договор за настаняване в специализирани институции;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 5.00 лв.
 
Срок на валидност: До промяна на настоящия адрес
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място, Кметства в населените места
 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"