Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР ВОДЕН ДО 1978 Г.

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР ВОДЕН ДО 1978 Г.---> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).

Срок за изпълнение: В деня на заявяване

Такса: 2,00 лв. /страница
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ работно място, Кметства в населените места
 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"