Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ --> Формуляр

Правно основание:  чл. 16, ал.5 от ЗУТ

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление по образец;

• Строителни книжа

• Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: 50.00 лв.

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място