Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ --> Формуляр
 
Правно основание: чл.45 а, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, Административно процесуалния кодекс;
 
 
Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Копие от Лична карта и Акт за раждане;
  • Копие от документ за собственост на жилище /представя се при нужда, за сверка от служител/; за живеещи под наем – копие от Договор за наем нотариално заверен;
  • Служебна бележка за доход 6 м. назад от работодател или от Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”;
  • Удостоверение за декларирани данни от отдел „МДТ”;
  • Документи, удостоверяващи стойността на притежаваното имущество, справка от „Агенция по вписванията”;
  • Удостоверение от „Общинска служба по земеделие – Камено”;
  • Удостоверение/я за наследници при починал/и родител/и;
  • Копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: Не се таксува

Срок на изпълнение – 7 дни