Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ --> Формуляр

Правно основание: чл. 62, ал.4 от ЗОС

Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Доказателства за отношение към имота, за който се иска информация – съдебно удостоверение, влязло в сила решение  на съд или документ за собственост.

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: 20,00 лв.

Срок на изпълнение – 7 дни