Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  --> Формуляр

Правно основание: чл. 62, ал.4 от ЗОС
 

Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Доказателства за отношение към имота, за който се иска информация – съдебно удостоверение, влязло в сила решение  на съд или документ за собственост.

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: Не се таксува

Срок на изпълнение – 14 дни