Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

Правно основание:  чл.34, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 

Необходими документи
  • Заявление по образец, подадено от собственик или ползвател с правно основание, в което се посочва номера на земеделския имот,  местонахождението  му по КВС , име и адрес на  фактическия ползвател на имота.
  • Документ за собственост или договор за наем /или аренда/, скица на имота- предмет на изземване

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса:  Не се таксува

Срок на изпълнение – 30 дни