Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ --> Формуляр

Правно основание: Чл. 63 /2/ от Закона за устройство на територията  

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост/др. документ въз основа на който се ползва имота
  • Разрешение от МОСВ/РИОСВ (при искане за премахване на дървета обявени за защитен природен обект)
  • ОВОС за проекта (при искане за премахване на 20 и повече дървета, служебно)

  

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: 10.00 лв.

Място на извършване:  Център за услуги и информация на гражданите - І работно място