Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколи за  разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд - 2024/2025 стопанската година


Протоколи за  разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


Списък на ПМЛ за индивидуално ползване – 2023/2024 стопанска година


Заповед № РД-09-1285 /13.12.2022г. за забраняване на паша гр. Камено


Заповеди за ползване на полски пътища и напоителни канали за 2022/2023 стопанска година


Заповед № РД-09-1294 гр. Камено


Заповед № РД-09-1168  гр. Камено


Заповед № РД-09-1167  гр. Камено


Заповед № РД-09-1166  гр. Камено


Заповед № РД-09-1165  гр. Камено


Заповед № РД-09-1164  гр. Камено


Заповед № РД-09-1163  гр. Камено


Заповед № РД-09-1162  гр. Камено


Заповед № РД-09-1161  гр. Камено


Заповед № РД-09-1160  с. Полски извор


Заповед № РД-09-1159  с. Полски извор


Заповед № РД-09-1158  с. Полски извор


Заповед № РД-09-1157  с. Полски извор


Заповед № РД-09-1156  с. Ливада


Заповед № РД-09-1155  с. Ливада


Заповед № РД-09-1154  с. Ливада


Заповед № РД-09-1153  с. Ливада


Заповед № РД-09-1152  с. Черни връх


Заповед № РД-09-1151  с. Черни връх


Заповед № РД-09-1150  с. Черни връх


Заповед № РД-09-1149  с. Трояново


Заповед № РД-09-1148  с. Кръстина


Заповед № РД-09-1147  с. Тръстиково


Заповед № РД-09-1146  с. Тръстиково


Заповед № РД-09-1145  с. Тръстиково


Заповед № РД-09-1144  с. Тръстиково


Заповед № РД-09-1143  с. Тръстиково


Заповед № РД-09-1142  с. Вратица


Заповед № РД-09-1141  с. Вратица


Заповед № РД-09-1140  с. Вратица


Заповед № РД-09-1087/06.10.2022 г. спечелил търг гр. Камено


Заповед № РД-09-1085/06.10.2022 г. спечелил търг гр. Камено


Заповед № РД-09-1084/06.10.2022 г. спечелил търг гр. Камено


Заповед № рд-09-1064/28.09.2022 г. спечелил търг наем - зъболекар с.Черни връх


Заповед № рд-09-1065/28.09.2022 г. отностно спечелил търг наем - три помещения с.Тръстиково


Заповед № РД-09-1063/28.09.2022 г. относно спечелил търг наем - помещение в читалището гр.Камено


Заповед  РД-09- 978/01.09.2022 г. относно сключване на  договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години


Заповед РД-04-112/03.08.2022 г. на Областна дирекция Земеделие Бургас


Обява на Общинска служба земеделие-Камено


Заповеди за спечелили търгове/11.07.2022 г./


Заповед РД-09-709/08.06.2022 г. относно резултатите от проведения на 07.06.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти 


Заповед РД-09-706/8.06.2022 г. относно резултатите от проведения на 07.06.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 


Протоколи относно разпределението на пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023


Заповед РД-09-555/01.04.2022 г. относно утвърждавам на самостоятелното заведение за хранене и развлечения КАФЕ-АПЕРАТИВ „РИБАРНИКА“, адрес село Константиново


Заповед РД-09-141/09.02.2022 г. относно прекратяване на процедура по учредяване право на ползване, за срок от 10 /десет/ години, върху ПИ с идентификатор 63478.41.22, по КККР на с. Русокастро, общ. Камено


Заповед РД-09-039/19.01.2022 г. относно резултатите от проведения на 17.01.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост


Заповед РД-09-039/19.01.2022 г. относно резултатите от проведения на 17.01.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост


Заповед РД-09-002/04.01.2022 г. относно забрана на паша на селскостопански животни във всички горски територии - държавна собственост


Заповеди за ползване на полски пътища и напоителни канали за 2021/2022 стопанска година


Заповеди съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 


Заповед РД-09-1007/14.10.2021 г. относно назначаване на комисия


Заповеди за спечелили търгове


Протокол от търг в в землището на с. Винарско – частна общинска собственост


Заповед РД-09-602/03.06.2021 г. за определяне на  пожароопасен сезон в земеделски земи по чл.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в Община Камено периода от 01.06.2021 г. до 01.11.2021г.


Протокол от търг гр. Камено


Протокол от търг с. Кръстина


Протокол от търг с. Ливада


Протокол от от търг с. Полски извор


Протокол от търг с. Русокастро


Протокол от търг с. Трояново


Протокол от търг с. Тръстиково


Протокол от търг с. Винарско


Протокол от търг с. Вратица


Протокол от търг с. Желязово


Протокол от търг с. Черни връх


Обявление 


Заповеди за спечелили търгове 


Протоколи за  разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


Заповед РД-09-217/25.02.2021 г. за спечелил търг


Списък на ПМЛ за индивидуално и общо ползване – 2021/2022 стопанска година


Заповед РД-09-038/20.01.2021 г. относно прекратяването на съсобственост 


Заповед РД-09-1169/30.12.2020 г. относно забрана на паша на селскостопански животни във всички горски територии - държавна собственост


Заповед РД-09-1114/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Русокастро


Заповед РД-09-1115/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Тръстиково


Заповед РД-09-1116/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Полски извор


Заповед РД-09-1117/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Черни връх


Заповед РД-09-1118/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Константиново


Заповед РД-09-1119/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Желязово


Заповед РД-09-1120/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Винарско


Заповед РД-09-1121/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Кръстина


Заповед РД-09-1122/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Вратица


Заповед РД-09-1123/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Ливада


Заповед РД-09-1124/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на гр.Камено


Заповед РД-09-1052/9.11.2020 г. за прекратяване на процедура чрез продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляваш УПИ V-снс в кв.55 по плана на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 700 кв.м.


Заповед РД-09-960/13.10.2020 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-765/25.08.2020 год. на Кмета на Община Камено


Заповед РД-09-852/25.09.2020 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-807/10.09.2020 год.


Заповед РД-09-851/25.09.2020 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-808/10.09.2020 год.


Заповед РД-09-837/16.09.2020 г.


Заповед РД-09-822/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-821/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-820/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-819/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-818/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-817/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-816/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-815/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-814/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-813/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-812/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-811/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-810/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-809/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-808/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-807/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-806/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-805/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-804/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-803/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-802/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-801/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-800/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-799/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-798/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-797/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-796/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-795/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-404/04.06.2020 г.


Заповед РД-09-324/28.05.2020 г. 


Заповед РД-09-321/27.05.2020 г. относно прекратяване на процедура по категоризация


Протокол  за разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на с. Черни връх


Протокол за  разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на с. Константиново


Протокол  за разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на с. Ливада


Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на гр. Камено 


Заповед РД-09-122/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-121/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-120/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-119/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-118/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-117/13.03.2020 г.


Списък на ПМЛ за индивидуално ползване – 2020/2021 стопанска година


Заповед РД-09-760/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-759/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-758/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-757/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-756/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-755/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-715/02.12.2019 г.


Заповед РД-09-682/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-681/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-680/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-679/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-678/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-677/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-676/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-675/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-674/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-673/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-672/14.11.2019 г.


Заповеди на  Министерство на земеделието,храните и горите Областна дирекция “Земеделие”- Бургас  /септември 2019 г./


Заповед РД-09-485/05.09.2019 г.


Заповед РД-11-105/11.06.2019 г. Областна дирекция "Земеделие"-гр.Бургас


Протокол/31.05.2019 г.


Протокол на комисия за определяне на свободните пасища, мери и ливади за общо ползване, в землищата на община Камено 


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Черни връх


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Тръстиково


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Кръстина


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с. Константиново


Протокол на комисия за да определяне на  необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с. Винарско


Пасища,мери,ливади /съобщения/ 

* публикувано на 21.02.2019 г.


Заповед РД-09-22/21.01.2019 г.


Заповед РД-09-799/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-789/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-793/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-797/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-792/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-791/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-790/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-795/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-804/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-796/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-802/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-794/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-800/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-801/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-788/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-798/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-787/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-803/30.11.2018 г.


Обявление на Комисия по чл.210, ал.1 от ЗУТ 

Протокол на Комисията по чл.210 от ЗУТ

Резултат от оценки за трайно заета площ,от стъпка на стълб и безсрочен сервитут в зем.имоти частна собственост засягащ участък от трасето за обл.Бургас


Заповед РД-09-761/21.11.2018 г.


Заповед РД-09-712/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-713/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-714/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-711/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-715/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-716/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-717/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-718/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-708/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-709/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-710/05.11.2018 г. 


Заповед РД-09-703/2.11.2018 г. относно отстъпено право и сервитут за обявяване


Заповед РД-09-689/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-688/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-687/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Обявление


Парично обезщетение на поземлени имоти, засягащи се от обект:Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив“ - п/ст „Марица - изток“ и Нова ВЛ 400 kV „Марица – изток“ – п/ст Бургас


Протокол


Заповед РД-09-389/13.07.2018 г. относно изземване на общински имот от Стоян Костадинов Миларев


Заповед РД-09-388/13.07.2017 г. относно  изземване на общински имот от Атанас Костадинов Миларев


Протокол на комисия , назначена със Заповед № РД-09-213/27.04.2018 г.  на Кмета на Община Камено/11.06.2018 г.


Протокол пасища-гр.Камено/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Трояново/30.04.2018 г.


<