Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщения

 

Заповед РД-09-712/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-713/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-714/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-711/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-715/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-716/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-717/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-718/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-708/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-709/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-710/05.11.2018 г. 


Заповед РД-09-703/2.11.2018 г. относно отстъпено право и сервитут за обявяване


Заповед РД-09-689/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-688/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-687/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Обявление


Парично обезщетение на поземлени имоти, засягащи се от обект:Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив“ - п/ст „Марица - изток“ и Нова ВЛ 400 kV „Марица – изток“ – п/ст Бургас


Протокол


Заповед РД-09-389/13.07.2018 г. относно изземване на общински имот от Стоян Костадинов Миларев


Заповед РД-09-388/13.07.2017 г. относно  изземване на общински имот от Атанас Костадинов Миларев


Протокол на комисия , назначена със Заповед № РД-09-213/27.04.2018 г.  на Кмета на Община Камено/11.06.2018 г.


Протокол пасища-гр.Камено/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Трояново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Ливада/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Константиново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Вратица /30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Винарско / 30.04.2018 г.


Протокол пасища -с.Винарско

 


Протокол пасища-с.Вратица

 


Протокол пасища-с.Константиново

 


Протокол пасища-с.Кръстина

 


Протокол пасища-с.Ливада

 


Протокол пасища-с.Полски извор

 


Протокол пасища-с.Тръстиково

 


Протокол пасища-с.Трояново


Срокове по прилагане на чл.37 ж от ЗСПЗЗ,за календарната 2018 година/публикувано на 11.07.2017 г. с протокол за поставяне на таблото на община Камено/

Заповед РД-09-282/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас