Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Концесии

1.Процедура за концесия с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000037, ЕКАТТЕ 40381, с площ 310,177 дка, находящ се в местността „Сънър дере”, землището на с. Кръстина, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 013064, № 013054, № 000036, № 000033, № 000125, № 006146, № 006147, № 006101, № 006102, № 006103, № 000117, № 006095, № 006096, № 006097, № 006084, № 006067, № 006066, № 006065, № 006064, № 006045, № 000019, № 000154, № 000121, № 000140, № 013081, № 013048, № 013175, № 000128, № 000126,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/17.10.1997 год.”

Документация и образци

Обялвние в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Раглеждане на оферти: 30.01.2018 год. 9:00 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица обобщена оценка


2.Процедура за концесия с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000016, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,252 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 009059, № 009058, № 009085, № 000033, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 4/15.05.1997 год.”

Документация и образци

Обяление в ДВ 

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 9:15 часа
 

Протокол 2

 Съобщение за ценови оферти

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценкa


3.Процедура за концесия с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000015, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,698 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 006044, № 006164, № 006163, № 006132, № 000035, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/15.05.1997 год.”.

 

Документация и образци


Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 9:30 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти

 


4.Процедура за концесия с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000002, ЕКАТТЕ 11096, с площ 37,576 дка, находящ се в местността „До село”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000082, № 000083, № 012101, № 000004, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/15.05.1997 год.“

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 9:45 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти 

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценка


5.Процедура за концесия с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000011, ЕКАТТЕ 11096, с площ 12,409 дка, находящ се в местността „До овощната градина”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 027003, № 000028, № 000009, № 000040, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/15.05.1997 год.“.

 

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа


Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 10:00 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти 

 


6.Процедура за концесия с предмет:- „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000012, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,624 дка, находящ се в землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 005065, № 005080, № 000048, № 013002, № 000044, № 013001, № 000046,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.05.1997 год.“

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 10:15 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценка


7.Процедура за концесия с предмет:“Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000017, ЕКАТТЕ 11096, с площ 40,612 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 009056, № 009055, № 000033, № 007025, № 007061, № 007060, № 000034, № 008004, № 000018,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/15.05.1997 год.”


Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС


Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 10:30 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценка

 


8.Процедура за концесия с предмет:“Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000014, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,312 дка, находящ се в местността „Кокичена могила”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000043, № 014018, № 014051, № 014046, № 014045, № 000051, № 013010, № 013006, № 000013, № 013005, № 013032, № 013031, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/15.05.1997 год”

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС


Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 10:30 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти 

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценка


9.Процедура за концесия с предмет:- “Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идетификатор 80916.23.412 (бивш имот № 000095) с площ 7,299 дка, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.35.27, 80916.23.413, 80916.23.406, 80916.23.402, 80916.23.410, 80916.23.400, 80916.30.87, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 268/02.11.2006 год.”

 

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 11:00 часа


10.Процедура за концесия с предмет:- “Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идетификатор 80916.78.75 (бивш имот № 000159) с площ 13,396 дка, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.78.76, 80916.78.77, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 12/17.10.1997 год.”

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 11:15 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценка


11.Процедура за концесия с предмет:- „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000009, ЕКАТТЕ 73211, с площ 28,451 дка, находящ се в землището на с. Трояново, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 011011, № 000007, № 012019, № 012015, № 012014, № 000013, № 000298, № 000015, № 011033, № 000008, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 269/02.11.2006 год.”

Документация и образци

Обяление в ДВ

Обявление в НКР

Скица и АОС

Срок за подаване на оферти - 29.01.2018 год. до 16:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.01.2018 год. в 11:30 часа

 

Протокол 2

Съобщение за ценови оферти 

Протокол 3

Таблица за индивидуална оценка

Таблица за обобщена оценка


                                                                                                                                                                                  *Публикувани на 28.12.2017 г.


Концесия за ползване на язовир, поземлен имот № 000602, ЕКАТТЕ 73211, с площ 501,689 дка, находящ се в местността „Лъджата”, землището на с. Трояново, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 078003, № 078004, № 078005, № 078006, № 078013, № 078008, № 078011, № 078010, № 000014, № 000292, № 000190, № 075006, № 075007, № 000187, № 075018, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 25/30.10.1997 год.”

Концесионен анализ

Акт и скица

Документация за ползване

Обосновка

Приложения към документация

Решение за откриване на процедура

Решение на общински съвет

Обявление 

Образци (doc)

Протокол 1

Срок за подаване на оферти - 02.10.2019 год. до 17:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 30.10.2019 год. в 10:00 часа

 

 


 *Публикувани на 22.08.2019 г.

 

Решение за прекратяване на концесионна процедура /публикувано на 09.01.2020 г./