Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Електронни услуги

 

Насърчаваме гражданите да търсят контакт с Община Камено по телефон и електронна поща  както и да използват административните електронни услуги, когато това е възможно.

За допълнителна информация  можете да се свържете със служителите на общинска администрация чрез телефонно обаждане на номер  05515/2003.

Държавна агенция „Електронно управление“ разработи и реализира модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Към момента чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се предоставят 348 електронни административни услуги, от които 142 са предоставяни от общинска администрация.

Услугите предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/!ut/p/z1/vVJLU4MwEP41PWYSCAQ4xtaBsQ-sDrTk4vAIbZwSKKRV--tNZzxoH1Qv5rbZb3e-x0IGl5DJdC9WqRK1TDe6Thh5CeYuNULXHKN7i6A5IZTaQ2pGngkXPwHhaGwhiuNwRrFvBCMHsu9tP8IOorNw4liTR-z79tc8uvIo-t18D4D1848hg6zJRQET1yK25xEPFJltAcvGHvA8ywYlNwyCbJxntndE51I1ag2TnRSl4EVVF3wzQJ1QfIDKugW5UOLAZQdSWYBs1wnJu453A5TmSuw54CAtKiFBx9u9yI-NSq_KRZNuev9OtZ6LYf1WPtwyU6dtttPhdKUtSdUaCFnWcHmFtqbD-haiKT4FXLiOW5wTrdm5pjmO9QHuBX-DkazbSt_r8x_jDM5cOXdVuyJet1tGdfS1VPxdweW_Z385mgvApoqiqHLxB2AZeQoOdzPgL9yOfgI8yC6_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Funifiedmodel%2Fsite%2Ffor-citizens-and-businesses%2Factive-e-admin-services%2Fmunicipal-services%2Fmunicipal-services

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира  система за е-връчване, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

 Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор).Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

Достъпна е на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).Шест електронни услуги  за парламентарните избори през април са достъпни на Портала на ДАЕУ

 

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани шест електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:  

1.             910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адресhttps://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

2.             910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67

3.             910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd

4.             910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee

5.             910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284

6.             910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

Новите услуги са публикувани в раздел „Парламентарни избори 2021 – електронни услуги“ на Портала на ДАЕУ, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency


Чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги е разработена и публикувана следната нова електронна услуга:

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

Услугата е публикувана на адрес  http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/