Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Отменени наредби

 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Приета с Решение по т.7 от протокол № 24 от 18.11.2021 г. на Общински съвет-Камено; изм. с Решение по т.14 от Протокол № 25/16.12.2021г. на Общински съвет; изм. с Решение по т.19 от Протокол № 36/24.11.2022г. на Общински съвет; изм. с Решение по т.2 от Протокол № 37/22.12.2022г. на Общински съвет, изм. с Решение по т.3 от Протокол № 45/07.09.2023г. на Общински съвет


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Приета с Решение по т.7 от протокол № 24 от 18.11.2021 г. на Общински съвет-Камено; изм. с Решение по т.14 от Протокол № 25/16.12.2021г. на Общински съвет; изм. с Решение по т.19 от Протокол № 36/24.11.2022г. на Общински съвет; изм. с Решение по т.2 от Протокол № 37/22.12.2022г. на Общински съвет


 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

приета с Решение по т.7 от Протокол №24/18.11.2021 г. на Общински съвет-Камено; изм. с Решение по т.14 от Протокол № 25/16.12.2021г. на Общински съвет


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изм. с Решение по т.19 от Протокол № 36/24.11.2022г. на Общински съвет


НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с Решение по т.3 от протокол № 9 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Камено, изменена с  решение  №1654/11.10.2019год.  по адм.дело 1561/2019год. на Административен съд – Бургас  


НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с Решение №534/14.04.2020год.  по адм.дело 140/2020год. на Административен съд – Бургас  по протест на Окръжна прокуратура Бургас


Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с Решение №762/30.06.2020год.  по адм.дело 322/2020год. по описа на Административен съд -Бургас


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

приета с  решение по т. 10 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с Решение №1245/02.07.2019год.  по адм.дело 498/2019год. 


 

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с решение № 1767/25.10.2019 от адм.1732/2019 год.


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

отменена с решение по т. 10 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с решение по т. 11 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с решение по т. 11 от Протокол № 48/30.05.2019 год.


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с  решение №856/02.05.2019  год. по адм. дело 83/2019 год.


 

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

отменена с  решение №534/21.03.2019  год. по адм. дело 2099/2018 год.

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСВЕНОСТ 

отменена с Решение № 949/2017 г. по адм.дело 687/2017 год.на Административен съд Бургас