Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И ЧАСТИ ОТ УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И ЧАСТИ ОТ УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ-Формуляр
 
Правно основание: чл. 157, ал.7 от ЗУТ
Необходими документи:
        •  Фактура за платена такса;
  •      Разрешение за строеж 
  •     Скица-виза за имота
  •   Oдобрена схема по част ПБЗ
Срок за изпълнение: 3 дни
 
Такса: 250 лв.
 
Място на извършванеДирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място