Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди - Общинска Собственост

 

 

 

 

 

Заповед № РД-09-483/10.07.2024г. процедура по прекратяване на съсобственост, открита със Заповед № РД-09-282 от 29.04.2024г., в изпълнение на Решение по т. 18 от Протокол № 6 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Камено


Заповед № РД-09-470 /02.07.2024г. Прекратявам тръжна процедура за частта от Моя Заповед № РД-09-395/10.06.2024 година, с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години


Заповед № РД-09-369/28.05.2024г. да се сключи със „Сдружение на ловците и риболовците Лебед“ гр. Бургас, договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години.


Заповед № РД-09-359/27.05.2024г. прекратяване на процедура по покупко-продажба на земя – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху нея сграда, открита със Заповед № РД-09-166 от 21.03.2024г., в изпълнение на Решение по т. 25 от Протокол № 5 от 29.02.2024 г. на Общински съвет – Камено


Заповед № РД-09-207/08.04.2024г. да се сключи със „СЛЪНЧЕВ ДАР 15“ ЕООД  договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години


Заповед № РД-09-199/01.04.2024г. за създаване и отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) стопански години


Заповеди на основание чл.37в,ал.4 от ЗСПЗЗ


Заповеди съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ


Заповед № РД-09-834/16.10.2023г., относно полски пътища с. Тръстиково


Заповед № РД-09-833/16.10.2023г., относно полски пътища с. Ливада


Заповед № РД-09-832/16.10.2023г., относно полски пътища с. Русокастро


Заповед № РД-09-831/16.10.2023г., относно полски пътища с. Трояново


Заповед № РД-09-830/16.10.2023г., относно полски пътища гр. Камено


Заповед № РД-09-829/16.10.2023г., относно полски пътища с. Полски извор


Заповед № РД-09-828/16.10.2023г., относно полски пътища с. Кръстина


Заповед № РД-09-827/16.10.2023г., относно полски пътища с. Константиново


Заповед № РД-09-826/16.10.2023г., относно полски пътища с. Желязово


Заповед № РД-09-825/16.10.2023г., относно полски пътища с. Вратица


Заповед № РД-09-824/16.10.2023г., относно полски пътища с. Черни връх


Заповед № РД-09-823/16.10.2023г., относно полски пътища с. Винарско


Заповед № РД-09-778/04.10.2023г. гр. Камено, относно прекратяване на Договор № 2736 от 30.06.2023 год. вписан в СВ – Бургас с рег. № 10792, за стопанската 2023/2024 год.


Заповед № РД-09-714/14.09.2023г. гр. Камено, относно прекратяване на процедура по прекратяване на съсобственост


Заповед № РД-09-610/14.08.2023г. гр. Камено относно сключване на договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години със „СЛЪНЧЕВ ДАР 15“ ЕООД


Заповед № РД-09-530/21.07.2023г. за отменяне на Заповед № РД-09-362/06.06.2023 год. на Кмета на Община Камено, за прекратяването на съсобственост между Община Камено и Господин Димитров Михалев, чрез продажба частта на общината


Заповед № РД-09-502/12.07.2023г. отностно сключване на договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години за ПИ с идентификатор 63478.39.33 /номер на предходен план – ПИ № 039033 по КВС/, по КККР на с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09- 413/29.06.2023 г. относно прекратяване действието на правото на отстъпено право на строеж, съгласно Договор от 15.07.0996 год. за парцел XII, кв. 40 по действащия план на с. Черни връх, Община Камено, област Бургас, ПИ с идентификатор 80916.501.572 по КККР на с. Черни връх, с площ 806 кв.м.


Заповед № РД-09- 410/29.06.2023 г. относно прекратяване действието на правото на отстъпено право на строеж,  за парцел I, кв. 25 по действащия план на с. Черни връх, Община Камено, област Бургас, ПИ с идентификатор 80916.501.606 по КККР на с. Черни връх, с площ 1244 кв.м.


Заповед № РД-09- 366/06.06. 2023 г. отностно прекратяване действието на правото на отстъпено право на строеж, съгласно Договор от 01.12.0995 год. за парцел II, кв. 1 по действащия план на с. Константиново, Община Камено, област Бургас, ПИ с идентификатор 52279.501.5 по КККР на с. Константиново, с площ 909 кв.м.


Заповед № РД-09-291/10.05.2023г. гр. Камено отностно процедура по прекратяване на съсобственост, чрез продажба на земя – частна общинска собственост.