Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Указател

 

УКАЗАТЕЛ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН
Кмет на община Жельо Василев Вардунски 30-08
Зам. Кмет Димитър Петров Петров 20-26
Зам. Кмет Георги Илиев Георгиев 20-93
 Секретар Ваня Манолова Димитрова 20-93
Служител по сигурността и информацията и ОМП Тончо Георгиев Тумбев 30-79
Секретар МКБППМН Искра Стоянова Петрова 30-79
Главен експерт  Татяна Цонкова 20-59
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Директор Таня Атанасова Атанасова 20-03
Гл. специалист Станислава Ангелова Балтаджиева 20-03
Гл. специалист Петя Георгиева Гочева 20-03
Ст. специалист Галина Русева Танева – с.Кръстина 05515 / 21-24
Ст. специалист Пенка Белева Костадинова– с.Винарско 05589 /22-12
Ст. специалист Севдалина Юриева Петрова – с.Трояново 05580 /22-21
Ст. специалист Росица Вълчанова– с.Полски извор 05912 /26-33
Ст. специалист Иванка Вълкова– с.Черни връх 05910 /22-38
Ст. специалист Петкана Янакиева-с.Константиново 05912/25-66
Ст. специалист Диана Банева–с.Тръстиково 05912 /22-31
Ст. специалист Тонка Петрова Узунова – с.Русокастро 05918 /27-72
Ст. специалист  Нели Иванова Вардина - с. Свобода 05515 /30-77
Техн. сътрудник /деловодител/ Цветелина Иванова Господинова 20-03
Гл. специалист Марияна Петрова Коева 20-26
Техн. сътрудник /секретар/ Петя Станчева Димитрова 30-08
Техн. сътрудник /секретар/ Славка Стоянова Райкова 30-58
Кмет с.Вратица Илиана Петрова Христова 05580/22-28
Кмет с.Ливада Ангел Райков Радев 05918/22-30
Кмет с.Желязово Меджит Ниази Мехмед 05918/27-79
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”
Директор инж.Радостина Кирязова 20-55
Гл. архитект Красимир Методиев Кирилов 20-55
Главен инженер инж.Радка Стоянова Димитрова 20-55
Ст. специалист Галина Минчева Тодорова 20-55
Техн. сътрудник Красимир Стайков Костадинов 20-55
Гл. специалист   20-59
Специалист   20-55
     
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”
Директор Куни Желязков Петров 20-26
Гл.счетоводител Маргарита Стойчева Тодорова 20-26
Ст. специалист /счет./ Виолета Йорданова Грудева 20-26
Ст. специалист /счет./ Златка Кирилова Гюрова 20-26
Ст. специалист /счет./ Янка Тонева Атанасова 20-26
Техн. сътрудник /касиер/ Диана Желязкова Стоянова 20-26
Гл. специалист Веселина Георгиева Гечева 20-26
Ст. специалист Пенка Дончева Генова 20-26
Ст. специалист Мария Николова Петрова 30-32
Ст. специалист Мария Пенева Иванова 30-32
Ст. специалист Яница Иванова Драгоева 30-32
Ст. специалист Кремена Петрова Димитрова 30-32
Гл. специалист Розалия Данаилова Бобева 20-59
Ст. специалист Йорданка Георгиева Куртева 20-03
Еколог Богомила Костова Куцарова 20-59
ДЕЙНОСТ „ПРОСВЕТА”
Началник отдел Стоянка Танева Желева 20-83
Гл. счетоводител Красимира Иванова Николова 20-83
ДЕЙНОСТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДПОМАГАНЕ”
Гл. счетоводител Петя Динева Чирпанлиева 20-50
Касиер-л.състав Венета Георгиева Стоянова 20-50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател Радослав Иванов Балтаджиев 30-58