Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Състав и функции

Радослав Балтаджиев - Председател

 

Общински съвет -  Камено

ул."Освобождение" 101
8120 Камено
тел.: +359 5515 3058

e-mail: r.baltadzhiev@abv.bg

 

 

 

 


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО МАНДАТ  2023 – 2027 ГОДИНА

публикувано 11.12.2023 г.


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО МАНДАТ  2023 – 2027 ГОДИНА

публикувано 15.11.2023 г.

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ КАМЕНО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МАНДАТ  2023 - 2027 г.

публикувано 15.11.2023 г.


Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Бургас

 

Приложение 1     Приложение 2     Приложение 3

Приложение 4     Приложение 5     

 

публикувано на 01.06.2023 г.


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействето му с общинска администрация на Община Камено мандат 2019-2023

 

публикувано на 16.06.2022 г.

 


Проект на изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023

 

Мотиви за приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023

 

публикувано на 08.04.2022 г.

 


Съобщение от Председателя на Общински съвет -Камено/публикикувано на 18.02.2021 г.


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии, отношенията му с общинската администрация на Община Камено мандат 2019-2023

публикувано на 18.01.2021 г.


Проект на изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023

публикувано 26.11.2020 г.

Мотиви за приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023

 

публикувано на 26.11.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА 

 

публикувано на 10.12.2020 г.

 


Съобщение от Председателя на Общински съвет Камено/публикувано на 27.10.2020 г./


Съобщение от Председателя на Общински съвет-Камено/публикувано на 15.09.2020 г./


Съобщение от Председателя на Общински съвет-Камено/публикувано на 20.07.2020 г./


Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2019г.  на Община Камено/публикувано на 12.06.2020 г./


Съобщение от Председател на Общински съвет-Камено/публикувано на 27.05.2020 г./


Съобщение от Председател на Общински съвет-Камено /публикувано на 05.03.2020 г./


 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 година

публикувано на 5.02.2020 г.


Справка по  чл.26,ал.5 от ЗНА/публикувано на 10.01.2020 г./


Проект на изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023

публикувано на 27.12.2019 г.

 

Мотиви за приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023

публикувано на 27.12.2019 г.

 


Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 29.11.2019 г./


Съобщение от Председател на Общински съвет-Камено/публикувано на 20.11.2019 г./

 


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Камено, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Камено. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес гр.Камено, ул.”Освобождение” №101 в деловодството на Общински съвет Камено , стая №203  или на следния електронен адрес:r.baltadzhiev@abv.bg

 

Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Камено Мандат 2019-2023 година 

публикуван на 14.11.2019 г.

 

Мотиви за приемане на правилник за организацията и дейността ма Общински съвет,неговите комисии и взаимодействието мус общинска администрация на Община камено Мандат 2019-2023

публикувано на 14.11.2019 г.

 


Съобщение на Общински съвет Камено относно чл.28, чл.30, чл.34 от  Наредба за  изграждане, стопанисване, и запазване на зелената система на територията на Община Камено


Списък на допуснатите  кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Бургас 

Заявление от Радослав Георгиев Иванов

Заявление от Явор Ивалинов Димитров

*публикувано на 27.06.2019 г.


Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Бургас /публикувано на 03.06.2019 г./

Заявление/Приложение 1/

Приложение 2

Приложение 3


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Камено


Съобщение на Общински съвет Камено/публикувано на 21.03.2018 г. /


Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2015-2019

публикуван на 18.01.2018 г.

 

М О Т И В И за  Приемане ИЗМЕНЕНИЕ на П Р А В И Л Н И К  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ КАМЕНО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МАНДАТ  2015 - 2019 г.                   

публикувано на 18.01.2018 г.


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приет на 03. 12. 2015 г./

изменен с Решение по т.12  от Протокол №34/22.02.2018г. 

 Проект на Правилник  за орагнизацията и дейността на Общински съвет Камено,неговите комисии и взаимодействието му с обшинска администрация


Мотиви за  Приемане на П Р А В И Л Н И К     ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ КАМЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 


Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите в общината при условия и ред, определени от действащото законодателство. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.  Настоящият състав на Общински съвет – Камено  е избран през октомври 2023 година (мандат 2023-2027) и се състои от 17 общински съветници.

 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ"

 1   

Божидар Калудов Стефанов

 2

Владимир Росенов Кижев

 3

Жечка Тодорова Тодорова

 4

Иван Георгиев Димитров

 5

Мартин Желязков Желязков

 6

Милен Стефков Мирянов

 7

Петко Буранов Динев

 8

Радослав Иванов Балтаджиев

 9

Румяна Атанасова Сотирова

   
 

КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 1

Живко Михов Бараков

 2

Тодор Цвятков Петров

 3

Цветомир Петров Петров

   
 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

 1

Николай Иванов Петров

   
 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”

 1

Иван Стоянов Кузманов

 2

Илиян Георгиев Генов

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ВЪЗРАЖДАНЕ“

 1

Галин Иванов Стойчев

 2

Митко Димов Янов

 

 

 
 

ФУНКЦИИ

Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:

1. общинското имущество, общинските предприятия,общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината;
3. образованието - предучилищно възпитание, начално,основно, средно и висше образование;
4. науката;
5. младежта и младежките дейности;
6. здравеопазването - амбулаторно-поликлинично, болнично обслужване, здравна профилактика;
7. културата - читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и др.;
8. благоустрояването и комуналните дейности;
9. социалните услуги;
10.опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма;
11. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;
12. международното сътрудничество, евроинтеграцията и развитието на гражданското общество;
13. проблеми на социално слаби граждани, хора с увреждания и малцинствени групи;
14. проблеми на религиозните общности.
Общинският съвет решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други държавни и специализирани органи.

Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;
2. одобрява структурата на общинската администрация по предложение на Кмета на общината;
3. избира и освобождава Председателя на Общинския съвет;
4. определя размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представители на Общината в тях;
9. приема решения за ползване на банкови кредити и за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
13. приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях;
14. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение;
15. приема решения за произвеждане на референдуми, общи събрания и подписка по смисъла на Закона за допитване до народа, по въпроси от обществена значимост;
16.одобрява символ и печат на Общината;
17. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.