Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Постоянни комисии

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО МАНДАТ 2019 - 2023

  

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ  ФОНДОВЕ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 
 

РУМЯНА СОТИРОВА  - председател  

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ- зам. председател

ИВАН ДИМИТРОВ - член

ЖЕЧКА ТОДОРОВА - член

КРАСИМИР ЛИМПЕРОВ - член

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ- член

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - член

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО , БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

КРАСИМИР ЛИМПЕРОВ- председател 

КАМЕН ТОДОРОВ - зам. председател

РУМЯНА СОТИРОВА - член

ИВАН ЕНЕВ - член

МИЛЕН МИРЯНОВ - член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
 

РАДОСЛАВ ИВАНОВ- председател

СТЕФАН ИВАНОВ- зам. председател

ДИЯНА ГОЧЕВА - член

КАМЕН ТОДОРОВ- член

КРАСИМИР СТЕФАНОВ- член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ
 

ЖЕЧКА ТОДОРОВА- председател

ДИЯНА ГОЧЕВА - зам. председател

БОЖИДАР СТЕФАНОВ - член

ЖИВКА ШИМЕРОВА - член

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ - член

 

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИ ИМУЩЕСТВО
 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ- председател

ИВАН ДИМИТРОВ - зам. председател

РУМЯНА СОТИРОВА - член

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - член

МИЛЕН МИРЯНОВ- член