Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Постоянни комисии

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО МАНДАТ 2023 - 2027

  

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ  ФОНДОВЕ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 
 

РУМЯНА АТАНАСОВА СОТИРОВА-Председател

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ-Зам.председател

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ-Член

ЖЕЧКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-Член

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ-Член

ГАЛИН  ИВАНОВ СТОЙЧЕВ-Член

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ-Член                                              

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО , БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

МАРТИН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ -Председател

ТОДОР ЦВЯТКОВ ПЕТРОВ-Зам.председател

ПЕТКО БУРАНОВ ДИНЕВ-Член

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ-Член

ИВАН СТОЯНОВ КУЗМАНОВ-Член                                                                                                  

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
 

МИЛЕН СТЕФКОВ МИРЯНОВ-Председател

ЖИВКО МИХОВ БАРАКОВ-Зам.председател

МАРТИН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ-Член

ВЛАДИМИР РОСЕНОВ КИЖЕВ-Член

МИТКО ДИМОВ ЯНОВ-Член                                                                            

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ
 

ЖЕЧКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-Председател

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ-Зам.председател

БОЖИДАР КАЛУДОВ СТЕФАНОВ-Член

ПЕТКО БУРАНОВ ДИНЕВ-Член

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ-Член                                          

 

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИ ИМУЩЕСТВО
 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ-Председател

ГАЛИН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ-Зам.председател

БОЖИДАР КАЛУДОВ СТЕФАНОВ-Член

ВЛАДИМИР РОСЕНОВ КИЖЕВ-Член

ЖИВКО МИХОВ БАРАКОВ-Член