Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Планови документи

 

УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ОБЩИНА КАМЕНО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНУРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП І“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

публикувано на  15.05.2023 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г.

Анализ на нуждите на общността

публикувано на  27.04.2022 г.

 

Справка за постъпили предложения и становища по проекта на  за постъпили предложения и становища по проекта на  Общински план за действие за периода 2022-2024 година

публикувано на  01.06.2022 г.

 


Проект за изменение на организацията на движение на тежко товарни МПС в участъка между с.Черни връх и с.Полски извор на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Константиново-Бургас/ -Черни връх- Полски извор- /ІІІ- 7907/, община Камено, област Бургас

публикувано на  25.03.2020 г.


Планът за интегрирано развитие на община Камено за периода 2021-2027 г.

приет с Решение по т.3 от Протокол № 32/ 30.06.2022 година от Общински съвет-Камено

Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица

Приложение 3 - Матрица на индикаторите -П и М продукт

Приложение 3а - Матрица на индикаторите - СЦ резултат

публикувано на  24.08.2020 г.

 

Обобщена справка по  чл. 29, ал. 1 на Наредбата за условията и реда  за извършване на екологична оценка на планове и програми

 


СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАМЕНО 2021 – 2027 г.

публикувано на 05.04.2020 г.


Екологична оценка на Общ устройствен план на община Камено

публикувано на 26.05.2020 г.


ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВАРИИ И БЕДСТВИЯ В ОБЕКТ:  ,,ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"БУРГАС (Приложение към Плана за защита при бедствия на община Камено)

 


Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария на основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД


Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария на Пълначен завод завод за пропан бутан" гр.Камено


ПЛАН  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА


 

ПЛАН   ЗА  ЗАЩИТА  ПРИ  БЕДСТВИЯ


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНA КАМЕНО 2015-2025 г. /Проект/

Схема - Начин на трайно използване на териториите

Схема - Транспортна мрежа

Схема - Техническа инфраструктура


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020


СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2007-2013


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО 2011-2015 Г. -  Приета с Решение № 50 / 09. 06. 2011 г на Общински съвет - Камено


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2014 Г.