Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Планови документи

Планът за интегрирано развитие на община Камено за периода 2021-2027 г.

Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица

Приложение 3 - Матрица на индикаторите -П и М продукт

Приложение 3а - Матрица на индикаторите - СЦ резултат

публикувано на  24.08.2020 г.


СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАМЕНО 2021 – 2027 г.

публикувано на 05.04.2020 г.


Екологична оценка на Общ устройствен план на община Камено

публикувано на 26.05.2020 г.


ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВАРИИ И БЕДСТВИЯ В ОБЕКТ:  ,,ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"БУРГАС (Приложение към Плана за защита при бедствия на община Камено)

 


Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария на основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД


Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария на Пълначен завод завод за пропан бутан" гр.Камено


ПЛАН  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА


 

ПЛАН   ЗА  ЗАЩИТА  ПРИ  БЕДСТВИЯ


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНA КАМЕНО 2015-2025 г. /Проект/

Схема - Начин на трайно използване на териториите

Схема - Транспортна мрежа

Схема - Техническа инфраструктура


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020


СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2007-2013


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО 2011-2015 Г. -  Приета с Решение № 50 / 09. 06. 2011 г на Общински съвет - Камено


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2014 Г.