Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Наредби

 

 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Приета с Решение по т.7 от протокол № 24 от 18.11.2021 г. на Общински съвет-Камено; изм. с Решение по т.14 от Протокол № 25/16.12.2021г. на Общински съвет; изм. с Решение по т.19 от Протокол № 36/24.11.2022г. на Общински съвет; изм. с Решение по т.2 от Протокол № 37/22.12.2022г. на Общински съвет, изм. с Решение по т.3 от Протокол № 45/07.09.2023г. на Общински съвет; изм. с Решение по т. 5 от Протокол № 5/29.02.2024 г.; изм. с Решение по т. 5 от Протокол № 7/25.04.2024 г.


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Приета с Решение по т. 11 от Протокол № 6/28.03.2024 г. на Общински съвет Камено


НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КАМЕНО

/Разработена, съгласно с Решение № по т. 4 от Протокол № 5/29.02.2024 год. на ОС на Камено/

Приета с Решение по т.10 от Протокол №6 от 28.03.2024 год. от Общински съвет Камено.

 


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 24 от протокол № 26 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Камено

 

Приложение № 1 към Наредба за определяне обема на животновъдна дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Камено


НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 23 от протокол № 26 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Камено


НАРЕДБА  ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ОБРЕДНИ ЗАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА, И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 21 от Протокол №21/29.07.2021 г.


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ  НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 20 от Протокол №19 /27.05.2021 г.


НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т.21 от Протокол №18/15.04.2021г


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

приета с Решение по т.9 от Протокол № 13/26.11.2020 год. на Общински съвет – Камено

Декларация по чл.6, ал.3


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И  ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т.3 от протокол № 9 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Камено


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т.6 от Протокол № 7/16.04.2020 г. на Общински съвет, , изм. и доп. с Решение по т. 11 от протокол № 13 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Камено


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т.41 от Протокол № 4/20.01.2020 г., изменена с Решение по т.5 от Протокол № 5/27.02.2020 г. на Общински съвет-Камено, изменена  с Решение № 1270/08.10.2020 год. по адм.дело № 643/2020 на Адм.съд Бургас


 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

приета с решение по т.9 от Протокол № 7/ 16.04.2020 г. на Общински съвет-Камено


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАМЕНО

 


 

НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 10 от протокол № 13 от 26.11.2020 г. на Общински съвет –Камено


НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ , СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ  НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 7 от Протокол № 7/16.04.2020 г. на Общински съвет-Камено


НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО

 


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 ОТ  ЗУТ

 


 

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

приета с Решение по т. 7 от Протокол № 7/16.04.2020 г. на Общински съвет-Камено