Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Наредби

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с  решение по т. 37 от Протокол № 34/31.01.2019 год.


 

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с  решение по т.36  от Протокол № 44/31.01.2019 год.


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

изменена с  решение по т. 14 от Протокол № 34/22.02.2018 год.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАМЕНО

 


 

 

НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

изменена с  решение 2396 /17.12.2018 год.  на Административен съд Бургас


 


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 ОТ  ЗУТ

 


НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСВЕНОСТ 

отменена с Решение № 949/2017 г. по адм.дело 687/2017 год.на Административен съд Бургас