Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Вътрешни правила и Правилници

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

*публикувано на 25.09.2022 г.


Правилник за за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Камено

Приложения 


Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпроси за развитие на устойчив туризъм на територията на община Камено


ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОГРЕБЕНИЯ

 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ В ОБЩИНА КАМЕНО


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КАМЕНО


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО