Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проекто Правилници

 

 

 

Проект на Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Камено

 

МОТИВИ към Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Камено (Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове)

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – Камено, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Камено или изпратени на електронния адрес.

*публикувано на 20.01.2023 г.

 

Справка за постъпили предложения и становища по проекта на  Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Камено

*публикувано на 21.02.2023 г.

 


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Камено 

 

Мотиви към Проект на  Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Камено

*публикувано на 19.08.2022 г.

 

Справка за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Камено

*публикувано на 20.09.2022 г.

 


Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица за ин витро процедури

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – Камено, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Камено или изпратени на електронния адрес. 

*публикувано на 16.05.2022 г.

 

Справка за постъпили предложения и становища по проекта на  Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Камено

 *публикувано на 17.06.2022 г.

 

Проект на за организацията и дейността на консултативния съвет по въпроси за развитие на устойчив туризъм на територията на община Камено

 

Мотиви към проект на  Правилник за организацията и дейността на  консултативния съвет по въпроси за развитие на устойчив туризъм на територията на община Камено


Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

*публикувано на 17.03.2022 г.

 

Справка за постъпили предложения и становища по проекта на  Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпроси за развитие на устойчив туризъм на територията на община Камено

 

*публикувано на 26.04.2022 г.


Планът за интегрирано развитие на община Камено за периода 2021-2027 г.

Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица

Приложение 3 - Матрица на индикаторите -П и М продукт

Приложение 3а - Матрица на индикаторите - СЦ резултат

публикувано на  24.08.2020 г.

 

Обобщена справка по  чл. 29, ал. 1 на Наредбата за условията и реда  за извършване на екологична оценка на планове и програми


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

Мотиви към проекта за приемане на Правилник за изграждане на паметници, монументи паметни плочи и други на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – Камено, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Камено или изпратени на електронния адрес. 

*публикувано на 02.04.2018 г.