Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Агенции, институции, ведомства

Агенция по заетостта

София, ул. "Дондуков" № 3
e-mail:
az@az.government.bg
тел.:02/980 87 19

 


Български червен кръст

София, ул. "Джеймс Баучер" № 76
e-mail:
secretariat@redcross.bg
тел: 02 / 66-52-49

 


Национална агенция по приходите

София, "Дондуков" № 52
e-mail:
prd@taxadmin.government.bg
тел.: 02/9859 30 65
02/988 40 40 3065

 


Национална здравноосигурителна каса

София 1407 ул. “Кричим” №1
e-mail:
clients@nhif.bg
тел.: 0800 14 800
факс: 02 / 965-91-52Национален осигурителен институт

София 1303
бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64
e-mail:
NOI@nssi.bg
тел.: 02 / 926-10-10

 


Национален статистически институт

София 1038, ул. "П. Волов" № 2
e-mail:
info@nsi.bg
тел.: 02 / 9857 729
02/9857 457

 


Българска народна банка

София, пл. "Батемберг" № 1
e-mail:
press_office@bnbank.org
тел.: 02 / 91-459Главно управление на архивите

София ул. "Московска" № 5
e-mail:
gua@archives.government.bg
тел.: 02 / 940-01-01,
02 / 940-01-20

 


Държавна агенция за закрила на детето

София 1051, ул. "Триадица" № 2
e-mail:
sacp@sacp.government.bg
тел.: 02 / 933-90-29

 


Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

София, бул. "Дондуков" № 3
тел.: 02 / 933-25-73 деловодство

 


Комисия по търговия и защита на потребителите

София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3
тел.: 02 / 933-05-72

 


Агенция за хората с увреждания

София 1233, ул. Софроний Врачански № 104-106
e-mail:
ahu@mlsp.government.bg
тел.: 02/931 80 95; 02/832 90 73
факс: 02 / 832 4162


Район Камено-ВиК Бургас

тел.05515/20 90