Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Програми

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г.

приета с Решение на Общински съвет – Камено №21/Протокол №21от 29.07.2021 г.


Общинска програма за развитие на туризма на територията на община Камено за периода 2021-2022 г.

публикувано на 13.07.2021 г.


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2021- 2025 г.

План за действие към програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Каменo 2021-2025 г.

публикувано на 23.06.2021 г.

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

публикувано на 29.07.2021 г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г.

/проект/

публикувано на 20.05.2021 г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.

публикувано на 12.01.2021 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2020 год.


ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2019-2022

приета с Решение на Общински съвет – Камено №4/Протокол №5 от 27.02.2020 г.


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2020 - 2022 г.

приета с Решение на Общински съвет – Камено №3/16.12.2019 г.

 

Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Камено за 2019 г.

 


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2019- 2022

публикувано на 20.01.2020 г.


ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2020 - 2022 г.

публикувана на 04.12.2019 г.

П Р О Г Р А М А  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА   ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2019 г.

*Публикувана на 07.01.2019 г.


П Р О Г Р А М А  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА  ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2018 г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020г.


 

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН БУРГАС 2017-2020 

убликувана на 04.10.2017 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2016 – 2020 г./Приета по втора точка от Протокол № 24 от 29.06.2017 г. от Общински съвет Камено./


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2016 – 2020 г.
 
*Публикувано на 26.06.2017 г. 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАМЕНО
 
 * Публикувано на 27.10.2016 г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2024 г.


ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА В ОБХВАТА НА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014-2024


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2017 г.


ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПЕРИОД 2014-2016


 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017


 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО  2015-2020

 


Програма за  намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено  за периода 2016 – 2020 година 

 * Публикувано на 8.07.2016 г.


 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

 * Публикувано на 19.08.2016 г.


Програма за намаляване популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Камено

приета с Решение на Общински съвет – Камено №14/11.09.2008 г.