Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4212

 

 

Изх.№94-00-2306/07.11.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №15-35/27.10.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №94-00-2306/13.09.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.23 по КККР на землището на с.Константиново, м.“Червената шума“, с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „за вилно строителство"

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено