Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Втората работна среща по проект CoPrevent събра партньорските организации за Международния ден на Черно море в Молдова

                                                                           

 

Втората работна среща по проект CoPrevent събра партньорските организации за Международния ден на Черно море в Молдова

 

Повече от 50 доброволци в България, Турция и Гърция преминаха обучение за управление на бедствията. Този резултат от проекта Co-PREVENT, BSB802, беше докладван по време на втората среща за изпълнение в Кишинев, чийто домакин беше на Главния инспекторат за извънредни ситуации на Република Молдова. Между 31 октомври и 2 ноември 2022 г. представители на четирите партньорски организации, една от които е Община Камено, представиха своите дейности с местни доброволци.

Срещата бе ръководена от Александру Опря – ръководител на Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Р. Молдова, Мехмет Шакир Гюнери – зам. Директор на водещата партньорска организация Регионална дирекция по горите Истанбул и ръководителят на проекта Икрам Челик. Българският партньор – Община Камено беше представен от координатора на екипа, техническия експерт Стоян Бубалов и комуникационния мениджър на проекта Радовеста Стюърт.

Събитието предложи време за дискусии относно изграждането на капацитет за мониторинг на околната среда и сътрудничество за предотвратяване на бедствия в BSB. Партньорските организации приключиха последните две дейности и планираха срещите за втората година – съвместно обучение на експерти по извънредни ситуации в Анталия, Турция, международно обучение на доброволци и финална конференция по проекта в Камено, България.

Домакините от Генералния инспекторат за извънредни ситуации на МВР на Молдова, организира учебни посещения в техния щаб, Националния център за спешна помощ, Централния диспечерски център както и два центъра за управление на бедствията. Те демонстрираха националния механизъм за реагиране при кризисни ситуации и последните промени след приемането на Р. Молдова за официален кандидат за членство в ЕС.

Партньорите по проекта отбелязаха Международния ден на Черно море, 31 октомври, с кратка културна програма за обмяна на добри практики в трансграничното сътрудничество.

Дейностите са част от проект „Сътрудничество за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в Черноморския басейн“, BSB 802, съфинансиран по втора покана на Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.

 

CoPrevent second implementation meeting celebrated the International Black Sea Day in Moldova

 

More than 50 volunteers in Turkey, Bulgaria and Greece received training in disaster management. This result of the project Co-PREVENT, BSB802, was reported during the second implementation meeting in Chisinau, which was hosted by General Inspectorate for Emergency Situations of Moldova. Between October 31 and November 2nd 2022 representatives of all four partner organizations presented their activities with local volunteers in each of the countries.

The meeting was chaired by Alexandru Oprea – head of the General Inspectorate for Emergency Situations, Mehmet Şakir GÜNERİ – Dep. Director of the lead partner organization Regional Forestry Directorate Istanbul and the project manager Ikram Celik. [You can add the names of your attendees here] The Bulgarian partner – Municipality Kameno was represented by the team coordinator, the technical expert Stoyan Bubalov and the communication manager of the project Radovesta Stewart.

The event offered time for discussions in person on capacity building for environmental monitoring and cooperation for disaster prevention and in BSB. The partner organizations concluded the last two activities and planned the second year meetings – a hazard experts joint training in Antalia, Turkey, an international volunteer training and Final project conference in Kameno, Bulgaria.

The host, General Inspectorate for Emergency Situations of MIA Moldova organized study visits to their headquarters, the national emergency center as well to the Central Dispatch and two Crisis Management Center. They demonstrated the national mechanism for reaction in crisis situation and the latest upgrades after officially becoming EU candidate member state.

The project partners commemorated the International Black Sea Day, October 31, with small cultural programme for exchange of good practises in trans border cooperation.

The activities are part of the framework within the project "Cooperation for Disaster Prevention and Environmental Monitoring in the Black Sea Basin", BSB 802, co-financed under the second call of the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 by the European Union through the European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union.  The content of this publication is the sole responsibility of …. [name of the organization] and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Common borders. Common solutions.