Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4249

 

 

20.12.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №17-36/24.11.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и становище №94-00-3197/10.11.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.86 по КККР на землището на с.Черни връх, м.“Край село“, с цел урегулиране и обособяване на два нови урегулирани имота, с отреждане „за жилищно строителство“.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №16-36/24.11.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представено Задание и ДАВА ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ за изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 73388.135.11, ПИ 73388.135.21, ПИ 73388.135.23 и част от ПИ 73388.135.24 по КККР на землището на с.Тръстиково, община Камено.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №15-36/24.11.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2, чл.134, ал.2, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и протокол решение №8/27.09.2022 по т.5, Общински съвет Камено СЪГЛАСУВА представен проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ 73388.52.41, 73388.52.37 и 73388.74.9 по КККР на с.Тръстиково.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №14-36/24.11.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №94-00-2968/08.11.2022 г. на Главен архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на  проект за подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица, като продължение на уличната регулация на населеното място от съществуващата о.т.133 с цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 80916.10.5 по КККР на с.Черни връх.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №13-36/24.11.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на  проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Нова кабелна линия 20 кV от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатор 12245.17.8 по КККР на с.Вратица, от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 12245.18.23 и 12245.18.24 по КККР на с.Вратица, от ФЕЦ, разположена в ПИ 12245.20.16 по КККР на с.Вратица, от ФЕЦ разположена в ПИ 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48 по КККР на с.Вратица и от ФЕЦ, разположена в ПИ 12245.15.11 до нова главна повишаваща станция 20/110 кV, разположена в ПИ с идентификатор 12245.18.24 по КККР на с.Вратица.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №12-36/24.11.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и становище №69-00-179/08.11.2022 г. на Главен архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на  проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Нова кабелна линия 20 кV от нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор 35883.57.14 по КККР на гр.Камено до нов ЖРС стълб 8А от ВЛ 20 кV „ГУС“.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено