Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Обява

#slideshow-4265

О  Б  Я  В  А

 

Община Камено на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед № РД-09-22 от 13.01.2023г. на Кмета на община Камено, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Камено

І. Одитният комитет при община Камено се създава на основание чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима членове, от които един служител в администрацията и двама външни за община Камено членове и има следните правомощия:

1. Съгласува статута и числеността на Звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;

2. Разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

3. Запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в общината;

4. Наблюдава процеса по управление на риска в общината и дава становища с препоръки за подобряването му;

5. Осъществява взаимодействие с външните одитори;

6. Наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;

7. Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

8. Изготвя годишен доклад за дейността си.

9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.

 

Становищата на одитния комитет по т. 3, 4, 6 и 7 се изпращат на ръководителя на организацията, който изпълнява дадените в тях препоръки. В случай на неизпълнение на препоръките от ръководителя на организацията и несъгласуване на статута на звеното за вътрешен одит и на стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит одитният комитет изпраща информация до министъра на финансите.

ІІ Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато  присъстват повече от половината от неговите членове.

ІІІ Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство  повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

ІV Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

V. Одитният комитет се ръководи от един от членовете, избран за председател, който организира и свиква заседанията на комитета.

- мястото на работа – административната сграда на община Камено, ул.„Освобождение” № 101;

VІ. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

VІІ. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VІІІ. Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите за членове на одитния комитет:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет

ІХ. Метод за подбор на кандидатите:

- 1-ви етап - Подбор по документи

- 2-ри етап – Интервю с одобрените на първи етап кандидати, на което те ще изложат своето виждане за работата на одитния комитет.

Х. Необходими документи

1. Заявление.

2. Автобиография

3. Копие от Диплом за завършено висше образование и присъдена образователно квалификационна степен „Магистър”

4. Документ удостоверяващ натрупания опит.

5. Декларация по образец Приложение № 2

6. други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити

сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния

одит - по преценка на кандидата

ХІ. Срок за приемане на документи – от 20.01.2023г. до 20.12.2023г.

ХІІ. Място за подаване на документи – Всеки работен ден от 8,00 до 17,15 часа в деловодството на първия етаж в сградата на община Камено.

ХІІІ. Лице за контакт г-н Куни Петров – директор дирекция БФМП в община Камено, на телефон 0893/038139 и/или по и-мейл kpetrov@kameno.bg

 

 

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ

Кмет на Община Камено