Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4275

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – гр. Бургас, вх. № 32-00-17/23.01.2023 г. за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Садкова инсталация за отглеждане на риба в част от акваторията на яз. „Мандра“, с. Константиново, община Камено“, с възложител: „Бургаски езера“ ЕООД.