Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4280

                                       СЪОБЩЕНИЕ                           02.02.2023г.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №17-37/22.12.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1и т.5  от ЗУТ и становище №08-00-165/06.12.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представените задания и предварителни проекти и РАЗРЕШАВА  изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.380 по КККР на землището на с.Константиново, м.“Край село“, с цел урегулиране на имота и отреждане „за безвредна производствена и складова дейност“ и ПУП-ПУР на нова улица, започваща от о.т.2 от регулационния план на с.Константиново и преминаваща през ПИ 52279.10.383; ПИ 52279.10.381, част от ПИ 52279.20.53 и част от ПИ 52279.10.380.по КККР на с. Константиново.

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №18-37/22.12.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ и становище №94-00-3487/01.12.2022г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представените задания и предварителни проекти и РАЗРЕШАВА  изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.482 по КККР на землището на с.Константиново, м.“Край село“, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“ и ПУП-ПУР на нова улица, започваща от о.т.2 от регулационния план на с.Константиново, в участъка между кв.1 и кв.12, преминаваща през ПИ 52279.10.380 по КККР на с. Константиново.

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №16-37/22.12.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ и становище №54-00-392/06.12.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, ОДОБРЯВА представеното задание и предварителен проект и РАЗРЕШАВА  изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 12245.27.7 по КККР на с.Вратица, м.“Дьолник“, с цел отреждане на имота „за производство и съхранение на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“.

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №15-37/22.12.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ и становище №54-00-393/06.12.2022 г. на Главен архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и предварителен проект и РАЗРЕШАВА изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 11096.1.20 по КККР на землището на с.Винарско, м.“Кайряка“, с отреждане на имотите „за производство и съхранение на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“.

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №14-37/22.12.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и становище с изх.№69-00-779/29.11.2022г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено:

1. Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването ПУП-ПЗ на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.7, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;

2.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.14, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;

3.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.25, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;

4.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.29, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;

5.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.41, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;

6.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.2.97, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;

7.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.3.84 и част от ПИ с идентификатор 11096.3.85, м-ст „ВЪЛЧАНОВ КОПАК“ по КККР на с.Винарско;

8.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.3.157, м-ст „ВЪЛЧАНОВ КОПАК“ по плана на с.Винарско;

9.            Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.5.3, м-ст „ТЪНКАТА КОРИЯ“ по КККР на с.Винарско;

10.          Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.5.31, м-ст „ТЪНКАТА КОРИЯ“ по КККР на с.Винарско;

11.          Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.5.58, м-ст „КОРИЯТА“ по КККР на с.Винарско;

12.          Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.6.76, м-ст „СКРИПКАТА“ по КККР на с.Винарско;

13.          Общински съвет Камено одобрява представеното задание и  разрешава разработването на ПУП – ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.18.19, м-ст „ПОЖАРА“, по КККР на с.Винарско;

С отреждане „за ветрогенератор“, при параметри на застрояване за устройствена зона-„Пп“ – Предимно производствена, Пл-макс.80 %, Кинт-2.0, Нмакс. – не се нормира /за съоръжения/, Озеленяване мин.20 %.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №13-37/22.12.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, УЧРЕДЯВА в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж на трафопост тип МБТП 1x800 kVa, с размери 5,20м/2,60м, със ЗП 3,52 кв.м, в ПИ с идентификатор 80916.501.465  в землището на с.Черни връх, община Камено, целият с площ 387 кв.м  и сервитутна зона на МБТП-87,72 кв.м, за сумата 4600 лв, в това число 2640 лв.-сервитут и 1960 лв.-право на строеж.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено